Uudised      Vastuvõtt      Kontakt      
Vastuvõtuinfo Vastuvõtt üleminekuklassidesse Põhikooli astumisel ühest koolist teise üleminekul esitab vanem lisaks eespool nimetatud dokumentidele veel seniste õpingute tulemusi tõendavad dokumendid: * ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust; * direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi lõpus; * kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel Vastuvõtuinfo

Vastuvõtuinfo

 

Vastuvõtt gümnaasiumisse

 

Lähte Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastmes õppimiseks saab valida nelja õppesuuna vahel:

  • TEHNOLOOGIA
  • LOODUS
  • MEEDIA
  • SPORT

 

Õppesuundade lühitutvustused leiate SIIT.

 

Vastuvõtt 10. klassi toimub konkursi alusel, kus arvestatakse seni läbitud õppeperioodide keskmist hinnet 9. klassi tunnistusel ja hinnetelehel. Vastu ei võeta õpilasi, kelle põhikooli tunnistusel on puudulikud hinded.

Lisaks sooritab kandideerija vastuvõtukatsete käigus kohapeal:

* kirjatöö kohapeal etteantud teemal;

* vestluse vastuvõtukomisjoniga.

 

Sisseastumiskatsetel osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine e-posti aadressil:

Registreerumisel esitada järgmised andmed:

* kandideerija ees- ja perenimi;

* praegune kool;

* Lähte Ühisgümnaasiumis valitav õppesuund (tehnoloogia, loodus, meedia, sport);

* õpilaskodu vajadus;

* kandideerija kontaktid (e-posti aadress ja telefon).

 

Registreerumise e-kirjale tuleb lisada digitaalselt hinneteleht (alates septembrist kõigi ainete jooksvad hinded).

 

 

 

Vastuvõtt põhikooli

 

Lähte Ühisgümnaasiumi põhikooliastmesse võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kelle jaoks Lähte Ühisgümnaasium on elukohajärgne kool. Väljaspool kooli teeninduspiirkonda elavaid lapsi võetakse vastu vabade õppekohtade olemasolul.

 

1. klassi võetakse vastu koolikohustusliku ikka jõudnud või jõudvaid lapsi, kes saavad enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

 

Vanema taotlusel võetakse kooli vastu ka koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võetakse laps õpilaseks vastu üksnes vaba õppekoha olemasolul koolis.

 

1. klassi astumisel edastab lapsevanem e-kirjaga ning digitaalallkirjastatult aadressil järgmised dokumendid :
* avaldus
* ankeet 

 

Klasside koosseisud komplekteeritakse lõplikult 30. augustiks.

 

Vastuvõtt üleminekuklassidesse

 

Põhikooli astumisel ühest koolist teise üleminekul esitab vanem lisaks eespool nimetatud dokumentidele veel seniste õpingute tulemusi tõendavad dokumendid:

* ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
* direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi lõpus;
* kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel.

https://ae.aara.ee/lahte2/s2/700_97_1_jaluselogo.png

Lähte Ühisgümnaasium
Õpetaja 8, Lähte alevik, Tartumaa 60502
Kantselei telefon 7 334 180
Kooli e-post:

     

Lähte kooli lugu
Vooremaa südames asuva Lähte kooli missiooniks on luua õppekeskkond, mis võimaldab kvaliteetset haridust ning toetab laste isiksuse harmoonilist arengut.

Õppetöö ja koolielu
Koos Tartu Valla spordirajatistega, muusikakooliga, raamatukogu ja õpilaskoduga moodustab Lähte kool tervikliku arengukeskuse.

Vastuvõtt Lähte kooli
Koolis saab õppida tehnoloogia, looduse, spordi ja meedia õppesuundades. Detailsemate kirjelduste ja vastuvõtuinfo lugemiseks klõpsa lehele Vastuvõtt Lähte kooli.

Veebilehe disain ja CMS

Vastuvõtuinfo

Vastuvõtt gümnaasiumisse Lähte Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastmes õppimiseks saab valida nelja õppesuuna vahel: TEHNOLOOGIA LOODUS MEEDIA SPORT Õppesuundade lühitutvustused leiate SIIT Vastuvõtt 10

Vastuvõtuinfo

www.lahteyg.ee © 2024 Lähte Ühisgümnaasium » Õpetaja t. 8, Lähte alevik, Tartumaa, 60502